Schoolvoorbeeld
‘Wie maken het onderwijs? – Teksten om van te leren’ is een uitgave van:
Schoolvoorbeeld
Dorshorst 1-B
7217 PH Harfsen
0651507652
kvk 30157370
btw NL176662376B01
 
Leveringsvoorwaarden (zie hieronder)

Leveringsvoorwaarden van Schoolvoorbeeld (PRODUCTEN aan consumenten)

 

0. Notie vooraf

 1. Deze voorwaarden zijn opgesteld voor het geval zich een situatie voordoet waarin de levering van producten anders loopt dan voorgesteld op grond van de informatie op de website. Schoolvoorbeeld werkt vanuit het vertrouwen dat er meestal meerdere wegen zijn om tot oplossing van problemen te komen. Het uitgangspunt is om zorgvuldig om te gaan met mensen en met de (natuurlijke) omgeving. Schoolvoorbeeld zet graag verworven kennis en vaardigheden in voor goede producten. Schoolvoorbeeld werkt bij voorkeur – vanuit wederzijds vertrouwen – voor klanten die deze uitgangspunten delen en de rest van de voorwaarden zo goed als overbodig maken.

 

1. Toepassing en identiteit

 1. Schoolvoorbeeld wordt vertegenwoordigd door J.J.J. Kruis.
 2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en levering van producten door Schoolvoorbeeld. Voordat een overeenkomst – op afstand – wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld en wordt de klant verwezen naar deze voorwaarden. Op de toepasselijke websites zal ook een samenvattende versie van de voorwaarden beschikbaar zijn. Voor de levering van diensten (aan organisaties) hanteert Schoolvoorbeeld separate leveringsvoorwaarden voor diensten – eveneens beschikbaar via de website.
 • Dorshorst 1-B
 • 7217 PH Harfsen
 • telefoonnummer 0651507652
 • E-mail jkruis@schoolvoorbeeld.nl
 • KvK 30157370
 • btw 176662376B01

2. Het aanbod

 1. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. De klant betaalt direct middels een elektronische betaling, waarna de ondernemer de gekochte goederen zo spoedig mogelijk levert, rekening houdend met redelijke bezorg en verwerkingstijden. De klant zal worden geïnformeerd over de doorlooptijd. In overleg kan betaling op factuur geschieden.
 5. Wanneer de consument een fout ontdekt in de bestelling, dient deze zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Schoolvoorbeeld. Wanneer Schoolvoorbeeld vermoedt dat de bestelling onjuist is geplaatst, zal deze contact opnemen met de consument.
 6. Schoolvoorbeeld zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 7. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Overeenkomsten

 1. Schoolvoorbeeld bindt zich aan de overeenkomst nadat een aanbod via de website digitaal, telefonisch of schriftelijk door de klant is aanvaard.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van adresgegevens – en indien van toepassing directe betaling. Schoolvoorbeeld bevestigt deze aanvaarding zo snel mogelijk. Tot die bevestiging kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Schoolvoorbeeld kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Schoolvoorbeeld is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden
 4. Wanneer een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schoolvoorbeeld het recht producten te laten leveren door derden.
 5. De in de overeenkomst genoemde levertermijn is niet fataal. Bij dreigende overschrijding van de levertermijn wordt de opdrachtgever hiervan binnen vijf werkdagen op de hoogte gesteld.
 6. Schoolvoorbeeld zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Eventuele onverschuldigd betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Schoolvoorbeeld tot het moment van bezorging aan de consument.

 

4.Herroeping

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Dit wordt verder het herroepingsrecht genoemd.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking met inachtneming van eventuele aanwijzingen aan Schoolvoorbeeld retourneren.
 3. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Heeft de consument die gebruik maakt van herroeping een bedrag betaalt, dan zal Schoolvoorbeeld dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
 5. Schoolvoorbeeld behoudt zich het recht voor om – wanneer dit duidelijk in het aanbod is opgenomen – producten uit te sluiten van herroepingsrecht wanneer de verzegeling van digitale producten is verbroken of wanneer het product is aangepast op de wensen van de klant

 

5. Betalingen

 1. Betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Schoolvoorbeeld draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving en neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht ten aanzien van elektronische betaling.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.

6. Service en garantie

 1. Schoolvoorbeeld staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Schoolvoorbeeld draagt er zorg voor dat de consument op de hoogte is van informatie over de bereikbaarheid voor klachten, de voorwaarden voor herroepsingsrecht en service- en garantievoorwaarden.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Schoolvoorbeeld zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld en deze kan daarmee afzien van de overeenkomst.
 4. Schoolvoorbeeld zal zorgvuldig te werk gaan bij het laten verrichten van werkzaamheden door derden, maar is niet aansprakelijk voor door derden toegebrachte schade of tekortkomingen

 

7. Intellectueel eigendom

 1. Op alle door Schoolvoorbeeld geleverde teksten – in welke vorm dan ook – blijft het auteursrecht van toepassing.
 2. Schoolvoorbeeld behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die toekomen op grond van de auteurswet.

 

8. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn en duidelijk omschreven worden ingediend. Schoolvoorbeeld beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Tijdens overmacht, waaronder ook wordt begrepen ernstige ziekte van de directeur/eigenaar van Schoolvoorbeeld, worden de verplichtingen van Schoolvoorbeeld opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Schoolvoorbeeld niet mogelijk is, langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 

9. Geschillen

 1. Op de dienstverlening van Schoolvoorbeeld is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Schoolvoorbeeld voor het verlenen van diensten aan organisaties.